Phương thức giao nhận

Với đặc thù sản phẩm, HT cung cấp dịch vụ giao nhận rất linh hoạt, tùy thuộc nhu cầu của khách hàng như:

- Giao nhận tại nhà máy HT
- Giao nhận tại công trường
- Giao nhận theo phương thức chìa khóa trao tay

...